Voormalig "JONG LEVEN / M.O.T.V." Sleen - Schoonoord - Zweeloo en omgeving

"JONG LEVEN / M.O.T.V." IS INGAANDE 1 JANUARI 2024 OPGEHEVEN ! ! Deze website wordt echter voor onbepaalde tijd in stand gehouden door een groep oud-leden ("Vrienden van voormalig JL/MOTV"). Zie onderstaande "Info voortzetting website".
De op het moment van opheffing nog aanwezige leden met een fokkersregistratie zijn per 1 januari 2024 overgestapt naar "KLEINDIERENVERENIGING MIDDEN DRENTHE" (KMD) Beilen.

Info voortzetting website Rond de opheffingsdatum van JL/MOTV bleken enkele oud-leden het van belang te vinden dat bij het verdwijnen van de website van de opgeheven vereniging de daarin opgeslagen informatie voorlopig nog bereikbaar zou blijven; daarbij werd met name gedacht aan het (foto-)archief. Naar aanleiding van deze signalen vond een peiling plaats onder de oud-leden; het bleek dat een groep daaruit bereid was om buiten enig verenigingsverband gezamenlijk de kosten van de website op zich te nemen. De opzegging van de website kon worden geannuleerd en voortzetting vindt met een aangepaste inhoud plaats. Verdere aanpassing zal van tijd tot tijd nog plaats vinden. De pagina's in de keuzebalk blijven vooralsnog onder de zelfde naam bestaan en ook de contactadressen (zie verder op deze pagina) blijven ongewijzigd.

De opgeheven vereniging was aangesloten bij onderstaande landelijke bonden van liefhebbers van kleindieren (Zie ook de pagina "Vereniging > Wat doen wij" op deze website):

Logo Kleindier Liefhebbers Nederland Kleindier Liefhebbers Nederland
(K.L.N.)


Logo Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen Koninklijke Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(N.B.S.) met in september 2023 gewijzigd logo.
Op deze website vindt u allerlei informatie over de opgeheven vereniging; een speciaal gedeelte heeft betrekking op de tentoonstelling, de "THRIANTA-SHOW", een tentoonstelling die overigens in 2009 voor de laatste keer heeft plaatsgevonden. Daarna is om organisatorische redenen geen vervolg meer gepland. Ook aan algemene informatie is gedacht; zie ook de foto's in het archief. De links geven toegang tot andere websites van zowel kleindierenorganisaties als fokkersbladen.

Contactadressen

Contactadressen zijn te vinden onder "Vereniging" en vervolgens "Het Bestuur".

Nieuws en mededelingen

Vogelgriep

26 maart 2024. De op 14 november 2023 in verband met vogelgriep afgekondigde ophok- en afschermplicht voor pluimvee is in verband met een sterk afgenomen besmettingsrisico in heel Nederland opgeheven, met uitzondering van een tweetal regio's met relatief dichte bezetting van commerciële pluimveebedrijven, namelijk de Gelderse Vallei en De Peel. Dit wil niet zeggen dat bij vergroting van het besmettingsrisico niet opnieuw maatregelen zullen worden getroffen. Inmiddels is er overigens nog geen sprake van opheffing van het tentoonstellingsverbod voor ons hobbypluimvee.

24 april 2024. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten ook de nog geldende ophokplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel. Aanleiding hiervoor is dat er sinds december 2023 geen uitbraken meer zijn geweest en het aantal besmettingen bij wilde vogels in zowel Nederland als in Europa gering is. Met het besluit van de minister van LNV vervalt de algemene ophokplicht volledig. Ook wordt de afschermplicht volledig ingetrokken.

24 april 2024. Blijkens briefwisseling met KLN worden door de minister van LNV stappen ondernomen om in overleg met KLN, KleindierNED en NVWA (Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit) op korte termijn te komen tot een versoepeling, dus wellicht nog geen gehele opheffing) van het tentoonstellingsverbod voor vogelgriepgevoelige dieren.

Het uitgestelde uitstapje van JL / MOTV (2023)

Naast het dierentuinbezoek was nog een bezoek aan het Pluimveemuseum te Barneveld gepland; dit zou op 21 oktober 2023 plaatsvinden, maar kon op het allerlaatste moment niet doorgaan. In overleg met de aangemelde deelnemers werd besloten tot uitstel tot een nog nader te bepalen datum in de eerste maanden van 2024, dus na de formele opheffing van de vereniging. Het heeft na opnieuw onderling overleg plaats gevonden op 25 mei 2024. Zie de pagina Activiteiten op deze website.Het jaarlijks uitstapje van JL / MOTV (2023)

Het al vóór de coronaperikelen geplande bezoek aan de dierentuin Nordhorn zou op 10 juni 2023 plaatsvinden, maar moest toen op het laatste moment worden afgelast wegens een hittegolf. Uiteindelijk kon het bezoek in een "herkansing" doorgaan op 2 september 2023. Zie de pagina Activiteiten op deze website.

Fokkersgeluk

Het gebeurt niet vaak dat een inzender binnen een maand op twee verschillende tentoonstellingen met het zelfde dier het predikaat "U" in de wacht weet te slepen. Dit geluk had onlangs ons verenigingslid Albert Lanting. Op 19 januari 2023 kreeg zijn midden konijngrijze Klein Zilver 2SY-206 tijdens de "Dierenparade Noordshow" te Hardenberg een U met 98,5 punten toebedeeld. Een maand later, op 18 februari, was het opnieuw raak; 2SY-206 was aanwezig op de ééndags show van mannelijke konijnen te Grolloo, georganiseerd door de 100 jaar geworden vereniging AKC Assen, en opnieuw werd het predikaat U met 98,5 punten toegekend. Een felicitatie aan het adres van Albert Lanting voor dit unieke resultaat is hier op zijn plaats. Zie ook bijgaande door Albert aangeleverde foto van het betreffende konijn.


Fokkersgeluk (vervolg !!)

Het gebeurde op 1 april 2023 op de ééndags show van mannelijke dieren te Giethmen (Ommen), georganiseerd door de vereniging OPKV Ommen, en het was geen aprilmop! De zegetocht van het hierboven vermelde konijn, de Klein Zilver 2SY-206 van Albert Lanting, werd voortgezet. Precies zes weken na de vorige keer, werd dit jaar voor de derde keer het predikaat U behaald, deze keer met 98 punten. Dus opnieuw een felicitatie. Zowel Albert als zijn 2SY-206 verdienen nu beslist met "U" te worden aangesproken.

Toekomst "Jong Leven / MOTV"

In verband met een afnemend aantal leden en problemen met het voorzien in vacatures binnen het bestuur heeft de ledenvergadering op 13 december 2022 besloten de vereniging op te heffen met ingang van 1 januari 2024. Meer over het besluit tot opheffing is te lezen op de pagina Vereniging van deze website.

De verenigings-activiteiten

Zie voor volledige opgave de pagina Activiteiten. Op de pagina Archief is informatie te vinden over de activiteiten in 2023 en voorgaande jaren.

Jubilea

Zie voor volledige opgave de pagina Jubilarissen.

Fokkersprestaties

Het hoogst haalbare predikaat bij een keuring of tentoonstelling is in alle diergroepen "U" (= Uitmuntend); vanaf de samenvoeging van "Jong Leven" en "M.O.T.V." in 2001 werd deze fokprestatie slechts door enkele leden van onze vereniging bereikt. Zonder in te staan voor de volledigheid volgt onderstaand een opsomming zoals door de redactie van deze website was te achterhalen.

2023 (april): OPKV Ommen; ééndagstentoonstelling te Giethmen (Ommen) voor mannelijke dieren op 1 april (en geen aprilgrap!): A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong. Hetzelfde dier (2SY-206) dat in januari en februari 2023 ook al tweemaal achtereen het predikaat U behaalde.
2023 (februari): AKC Assen; ééndagstentoonstelling te Grolloo voor mannelijke dieren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong. Het zelfde dier (2SY-206) dat een maand eerder ook het predikaat U behaalde op de "Dierenparade Noordshow" te Hardenberg.
2023 (januari): Dierenparade-Noordshow Hardenberg: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2019 (april): Rammen-, hanen- en caviashow (RHC) O.K.P.V. Ommen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2018 (okt): Midden Drenthe Show Beilen: R. Koobs met Drentse Kriel, patrijskleur, vrouw, jong.
2016 (maart): Rammen- en hanenshow AKC Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016 en Kampioensshow Drenthe feb. 2016; dus binnen drie maanden drie keer het zelfde dier).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: W.K. Kosmeijer met Sulmtalerkriel, tarwe, vrouw jong.
2016 (jan): Noordshow Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2014 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Ziver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (jan): Noordshow Zuidlaren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (jan): Champion-Show Nieuwegein (Bondsshow KLN): A. Lanting met Kl. Zilver, mid. kon.gr., man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: B.A. Nederhoed met Sebrightkriel, goud zwartgezoomd, vrouw jong.
2008 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: R. Koobs met Tan, zwart, vrouw jong.
2006 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2005 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2002 (nov): Thrianta-Show Sleen: H. Ziel met Alaska, man jong.